พระบูชา5นิ้ว สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (สมเด็จฟื้น) วัดสามพระยา

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หรือที่รู้จักในนาม “สมเด็จฟื้น” ท่านเป็นหนี่งในพระสหธรรมิกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ท่านให้ความรักและให้ความเคารพเป็นอย่างมาก ช่วงที่ทางวัดท่าซุงมีงานประจำปีต่างๆ หลวงพ่อก็จะนิมนต์สมเด็จฟื้นท่านมาร่วมงานด้วยเสมอๆ และท่านยังได้เป็นองค์ประธานจับสายสิญจน์ในการหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม องค์ใหญ่ที่วัดท่าซุง หลวงพ่อท่านเคยบอกไว้…ว่าสมเด็จฟื้นท่านเคยเกิดเป็นพี่ชายในอดีตชาติ จึงมีความผูกพันกันมาแต่ปางก่อน เป็นพระอริยสงฆ์ที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ