พระบูชา5นิ้ว พระปัจเจกพุทธเจ้า รุ่น3 พิมพ์ที่1 (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปลุกเสก)

พระปัจเจกพุทธเจ้าคือใคร ท่านก็คือพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง บำเพ็ญบารมีเท่ากับพระอัครสาวก คือ 2อสงไขยกับแสนกัป พระปัจเจกพระพุทธเจ้าจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อว่างจากพระพุทธเจ้า อย่างเช่นตอนศาสนานี้สิ้นเมื่อครบ5,000ปี ในช่วงว่างก่อนจะถึงยุคพระศรีอาริย์ ในช่วงนี้จะมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้จำนวนมาก (ไม่เหมือนพระพุทธเจ้า ที่แต่ละยุคสมัยจะมีเพียงพระองค์เดียว) เวลานี้ก็จะไม่มีสาวก ท่านตรัสรู้แต่ท่านไม่ได้เผยแพร่พระศาสนา ท่านจะสอนเฉพาะผู้ไปศึกษากับท่านเท่านั้น ท่านสอนแค่อภิญญาโลกีย์ ไม่ได้สอนถึงอริยสัจเพื่อเข้าถึงมรรคผล พูดง่ายๆก็คือ ท่านสอนเรื่องสวรรค์ เรื่องพรหม แต่เรื่องนิพพานท่านไม่สอน กิจของท่านมีเท่านี้ ท่านไม่สอนเกิน

สำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้า รุ่นที่3นี้ จะมี2พิมพ์ คือ

– พิมพ์ที่1 จะเป็นพิมพ์เดียวกับรุ่นแรกและรุ่นที่2

– พิมพ์ที่2 พิมพ์ฐานกลีบบัวใหญ่ (ฐานแดง) ซึ่งทางวัดแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่

ซึ่งองค์นี้เป็น พิมพ์ที่1 ใช้พิมพ์เดียวกับรุ่นแรกและรุ่นที่2 (แค่สลักเปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่) องค์พระสร้างเป็นเนื้อกะไหล่ทอง ตรงปลายพระเกตุมี2แฉกซึ่งเป็นเอกลักษณ์พุทธลักษณะของพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ด้านหน้าที่ฐานมียันต์อุ สลักอยู่ด้านซ้ายขวา และเขียนว่า “พระปัจเจกพุทธเจ้า” ส่วนด้านหลังเขียนว่า “พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) รุ่นที่ ๓”