พระวิสุทธิเทพ ประทับนั่งพระจุฬามณี (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง จัดสร้าง โดยมีลักษณะด้านหน้าคือ เป็นรูปพระวิสุทธิเทพประทับนั่งอยู่กึ่งกลางพระจุฬามณีเจดีย์สถาน จำลองแบบจากวัดท่าซุง (อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ ใกล้กับอนุเสารีย์พระเจ้าพรหมมหาราช) ส่วนด้านหลังเป็นยันต์เกราะเพชร มีข้อความว่า “วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี”

พระวิสุทธิเทพ คือ รูปแทนองค์ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย องค์แทนเทพที่บริสุทธิปราศจากกิเลสทั้งปวง ที่อยู่บนพระนิพพาน จะมีรูปลักษณ์รูปทรงแบบนี้เหมือนกันหมด ต่างกันที่ความสว่างที่ขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญบารมีของแต่ละท่าน